Horváth Viktorné tantárgyprogramjai

Tantárgyprogram az Idegenforgalmi szaknyelv II/2. tantárgyhoz

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: Dr. Csendes Ferenc

Oktató: Horváth Viktorné

 

Óraszám: heti 6 óra

Számonkérés módja: folyamatos számonkérés

 

Tantárgykód: ANITVA 1223_02

A tantárgy tartalmi elemeinek és a félévi munkamenet heti lebontása:

1. hét

Einführung − Gastronomie

2. hét

Die ungarische Küche

3. hét

Die Küche der deutschsprachigen Länder

4. hét

Tätigkeitsbereiche in der Gastronomie

5. hét

Stellenangebote, Bewerbung, Anschreiben, Stelleninterview

6. hét

Gesunde Ernährung

7 hét

Gaststättenarten

8. hét

Weingebiete, Weinstraßen

9. hét

Zusammenfassen der obigen Themen − Klausur I.

10. hét

Hungarika; Marketing in der Gastronomie

11. hét

Präsentationen

12. hét

Beschwerden beantworten

13. hét

Prüfungstraining –  Klausur II.

14. hét

Mündliche Abfrage

 


Aláírás feltétele:

            - az órákon való rendszeres és aktív részvétel (hiányzásokra az egyetem előírásai vonatkoznak), illetve a tanár által előírt követelmények teljesítése

            Követelmény:

- két zárthelyi dolgozat sikeres (min. 60%) megírása

            - csoportos és/vagy önálló felkészülésen, kutatáson alapuló feladatok (beszámoló,             prezentáció) teljesítése

 

Az értékelés százalékos megoszlása:

            - zárthelyi dolgozatok                                                                        50%

            - szemináriumi munka, csoportban végzett munka                            25%

            - egyéni munka benyújtása/prezentálása                                                        25%

 

Kötelező irodalom:

Az oktató által belső használatra összeállított német nyelvű jegyzet.

Ajánlott irodalom:

            Csapóné Horváth Andrea-Kis Zita Margit (2009): Zu Ihren Diensten. Lehrwerk für Studierende und Berufstätige im Bereich Gastgewerbe und Hotellerie. Győr: Varietas Bt. Kiadó. 224 p.

Becze Ákosné (2004): Vendéglátás, idegenforgalom – gyakorlókönyv. Budapest: KITEX

B. Zuba Mariann, Karácsonyi László Tamás, Kovács Krisztina, Révné Lőrinc Anna (2007): Tourismus hin und zurück – Felkészítő- és gyakorlókönyv a német szakmai nyelvvizsgákra . Budapest: KITEX

Mekis Zsuzsanna–Szőke Andrea (2005): Wirtschaftsdeutsch für Tourismus und Gastgewerbe

I-II., Felkészítő könyv a német idegenforgalmi és vendéglátóipari szakmai nyelvvizsgára.Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

 

 


Tantárgyprogram az Idegenforgalmi szaknyelv II/3. tantárgyhoz

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: Dr. Csendes Ferenc

Oktató: Horváth Viktorné

 

Óraszám: heti 6 óra

Számonkérés módja: folyamatos számonkérés

 

Tantárgykód: ANITVA 1224_02

A tantárgy tartalmi elemeinek és a félévi munkamenet heti lebontása:

1. hét

Einführung − Hotellerie

2. hét

Hotelarten – Geschichte der Branche

3. hét

Struktur des Hotels − Hotelarten

4. hét

Tätigkeitsbereiche im Hotel

5. hét

Schriftliche Kommunikation im Hotel

6. hét

Ungarns Hotels

7 hét

Marketingtätigkeit in der Hotellerie

8. hét

Mündliche Kommunikation im Bereich Hotellerie

9. hét

Zusammenfassen der obigen Themen − Klausur I.

10. hét

Umweltverträgliche Hotellerie

11. hét

Präsentationen

12. hét

Prüfungstraining – Schriftlicher Teil I.

13. hét

Prüfungstraining –Schriftlicher Teil II.  Klausur II.

14. hét

Mündliche Abfrage

 


Aláírás feltétele:

            - az órákon való rendszeres és aktív részvétel (hiányzásokra az egyetem előírásai vonatkoznak), illetve a tanár által előírt követelmények teljesítése

            Követelmény:

- két zárthelyi dolgozat sikeres (min. 60%) megírása

            - csoportos és/vagy önálló felkészülésen, kutatáson alapuló feladatok (beszámoló,             prezentáció) teljesítése

 

Az értékelés százalékos megoszlása:

            - zárthelyi dolgozatok                                                                        50%

            - szemináriumi munka, csoportban végzett munka                            25%

            - egyéni munka benyújtása/prezentálása                                                        25%

 

Kötelező irodalom:

Az oktató által belső használatra összeállított német nyelvű jegyzet.

Ajánlott irodalom:

            Csapóné Horváth Andrea-Kis Zita Margit (2009): Zu Ihren Diensten. Lehrwerk für Studierende und Berufstätige im Bereich Gastgewerbe und Hotellerie. Győr: Varietas Bt. Kiadó. 224 p.

Becze Ákosné (2004): Vendéglátás, idegenforgalom – gyakorlókönyv. Budapest: KITEX

B. Zuba Mariann, Karácsonyi László Tamás, Kovács Krisztina, Révné Lőrinc Anna (2007): Tourismus hin und zurück – Felkészítő- és gyakorlókönyv a német szakmai nyelvvizsgákra . Budapest: KITEX

Mekis Zsuzsanna–Szőke Andrea (2005): Wirtschaftsdeutsch für Tourismus und Gastgewerbe

I-II., Felkészítő könyv a német idegenforgalmi és vendéglátóipari szakmai nyelvvizsgára.Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

 

FOSZK – Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés

Szakmai idegen nyelv I/1.

KGNB_NOKM001

3 kredit

 

Tematika

1. félév (heti 2 óra)

 

Cél:

Az általános idegen nyelvi tudásra alapozva a szaknyelv tanulása. A szakmai nyelvvizsgák témaköreit alapul véve szakmai ismeretek és szókincs elsajátíttatása különös tekintettel az idegenforgalomra, a szállodaiparra, valamint a legfontosabb gazdasági fogalmakra. A négy fő kompetencia terület fejlesztése szakmai szövegek által történik, miközben a hallgatók elsajátítanak olyan feladat- megoldási stratégiákat, beszédpaneleket és nyelvtani szerkezeteket, amelyek a szakmai kommunikációt megkönnyítik. Szituatív feladatok megoldása során egyéni és társas kompetenciáik is fejlődnek.

 

Tartalom németül:

 

1-3. Über Tourismus (Definition des Tourismus, verschiedene Typen und Formen des Tourismus, Auswirkungen des Tourismus: Vorteile und Nachteile, Umweltschutz und Tourismus; der nachhaltige Tourismus, touristische Infrastruktur, internationale und nationale Tourismus- Organisationen (WTO und Ungarisches Tourismusamt)

 

4-7. Berufe und Tätigkeitsfelder (Berufe im Tourismusbereich: Tätigkeiten, die  spezielle Qualifikationen verlangen; Fähigkeiten und Fertigkeiten in touristischen Berufen, Kommunikation im Reisebüro)

 

8-13. Unterkunft und Verpflegung (Beherbergungstypen, Dienstleistungen eines Hotels, die tägliche Arbeit und Organisation eines Hotels, Hoteltypen, Klassifikation, Dienstleistungen und Einrichtungen eines Hotels; Faktoren, die zur erfolgreichen Leitung eines Hotels beitragen; das Hotelpersonal, Programmangebot eines Hotels, Kommunikation im Hotel)

 

14. Infrastruktur und Verkehr (Verkehrsmittel und ihre Rolle im Tourismus, Eisenbahnnetz und Straßenverkehr in Ungarn, die Einflüsse von 9/11 und des internationalen Terrorismus im Flugverkehr, Flugverkehr und Billigfluggesellschaften in Ungarn und in Europa, Schiffreisen und Kreuzfahrten)

 

Értékelés:

A kurzus évközi jeggyel zárul. A jegy megszerzéséhez szükséges elemek:

 

 • egy zárthelyi dolgozat
 • egy szóbeli beszámoló vagy prezentáció
 • legfeljebb két röpdolgozat vagy rövid szóbeli felelet
 • két szövegalkotási feladat írásban, amely lehet beszámoló (150-200 szó), levél (150-200 szó) vagy terepgyakorlati beszámoló (szempontokra adott válaszok, min. két hét elkészítési idő, 250-500 szó)

A kurzus oktatójának joga dönteni a számonkérés típusáról és a gyakorlati jegyen belüli részarányáról, és azt kötelessége a hallgatókkal a félév elején közölni.

 Német nyelvtani alapozó 1.

 

Tematika

1. félév (heti 2 óra)

 

Cél: a tantárgy célja, hogy a különböző szakokról érkező és német nyelvből eltérő nyelvi szinten levő hallgatókat megtámogassa nyelvtanulásukban. A négy fő kompetencia-terület (írott és hallott szöveg értése, beszéd- és íráskészség) fejlesztéséhez elengedhetetlenek a nyelvhelyességi ismeretek és azok alkalmazása. A kurzus változatos, a szókincset és a szövegértést is fejlesztő feladatok által igyekszik az alapvető nyelvtani tudnivalókat megértetni és begyakoroltatni a kezdő (A1 szinten levő) hallgatókkal. A magasabb nyelvi szinteken tartó hallgatók számára rendszerezést, gyakorlási lehetőséget kínál.

 

Tartalom:

 1. A főnév neme, ragozása két- és háromalakú determinánsokkal, gyenge főnevek
 2. Az ige ragozása jelen időben (szabályos, tőhangváltós és rendhagyó igék), felszólító mód
 3. A szórend
 4. Az igekötős igék
 5. A személyes névmás és a birtokos névmás
 6. Zárthelyi dolgozat
 7. Az elöljárószavak
 8. A számok és az idő kifejezése
 9. A módbeli segédigék (alapjelentés, ragozás)
 10. A tagadás
 11. A múlt idő
 12. A jövő idő
 13. Kötőszavak, páros kötőszavak
 14. Zárthelyi dolgozat

Értékelés:

A kurzus évközi jeggyel zárul. A jegy megszerzéséhez szükséges elemek:

 

 • két zárthelyi dolgozat (50%)
 • legfeljebb négy rövid írásbeli számonkérés (20%)
 • aktív órai részvétel (30%)

 Sporttudományi szaknyelv I.

ANTSRC9029

Óraszám: heti 2

 

Cél:

A tantárgy célja a szakmai idegen nyelvi alapozás. A hallgatók által magyar nyelven tanult tantárgyak (élettan, mentálhigiéné, rekreációs edzéstan stb.) ismeretanyagára építve szakmai szövegek, ábrák és feladatok által igyekszik a hallgatók idegen nyelvi tudásszintjéhez alkalmazkodva elsősorban gyakorlati tudást adni, amely által a hallgatók képessé kell, hogy váljanak egyszerű szakmai beszélgetések lebonyolítására, egyszerűbb szakmai szövegek tartalmának megértésére. A négy fő kompetencia- terület közül kiemelt szerepet kap a szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. Fontos olyan feladatmegoldási stratégiák elsajátítása, amelyek a szóbeli kommunikációban nélkülözhetetlenek. Különös hangsúly esik a szakmai élet beszédhelyzeteinek megoldására, az azt megkönnyítő beszédpanelek és nyelvtani szerkezetek megtanulására. A használható nyelvtudás érdekében az idegen nyelvi és szakmai kompetenciák fejlesztése mellett sor kerül egyéni és a társas kompetenciák fejlesztésére is (pl. helyzetfelismerés, rugalmasság, döntésképesség).

Tartalom:

 1. Ismerkedés, lexikai és nyelvtani ismétlés (általános nyelv)
 2. Az emberi test felépítése (testrészek, szervek, szervrendszerek)
 3. Az emberi test izomzata
 4. A rekreáció fogalma
 5. A fitnesz fogalma
 6. Az egészséges életmód
 7. Az egészséges táplálkozás
 8. Mozgásformák
 9. Zárthelyi dolgozat
 10. A civilizációs betegségek
 11. A wellness fogalma
 12. Álláspályázat
 13. Összefoglalás
 14. Szóbeli számonkérés

 

Értékelés:

Aktív órai munka (25%), a félév során 1 zárthelyi dolgozat vagy terepgyakorlati beszámoló (25%) és egy szóbeli beszámoló (50%) a félév végén.

 

 

Idegen Nyelvi Oktatási Központ Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00