Horváth Viktorné tantárgyprogramjai

Tantárgyprogram az Idegenforgalmi szaknyelv II/2. tantárgyhoz

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: Dr. Csendes Ferenc

Oktató: Horváth Viktorné

 

Óraszám: heti 6 óra

Számonkérés módja: folyamatos számonkérés

 

Tantárgykód: ANITVA 1223_02

A tantárgy tartalmi elemeinek és a félévi munkamenet heti lebontása:

1. hét

Einführung − Gastronomie

2. hét

Die ungarische Küche

3. hét

Die Küche der deutschsprachigen Länder

4. hét

Tätigkeitsbereiche in der Gastronomie

5. hét

Stellenangebote, Bewerbung, Anschreiben, Stelleninterview

6. hét

Gesunde Ernährung

7 hét

Gaststättenarten

8. hét

Weingebiete, Weinstraßen

9. hét

Zusammenfassen der obigen Themen − Klausur I.

10. hét

Hungarika; Marketing in der Gastronomie

11. hét

Präsentationen

12. hét

Beschwerden beantworten

13. hét

Prüfungstraining –  Klausur II.

14. hét

Mündliche Abfrage

 


Aláírás feltétele:

            - az órákon való rendszeres és aktív részvétel (hiányzásokra az egyetem előírásai vonatkoznak), illetve a tanár által előírt követelmények teljesítése

            Követelmény:

- két zárthelyi dolgozat sikeres (min. 60%) megírása

            - csoportos és/vagy önálló felkészülésen, kutatáson alapuló feladatok (beszámoló,             prezentáció) teljesítése

 

Az értékelés százalékos megoszlása:

            - zárthelyi dolgozatok                                                                        50%

            - szemináriumi munka, csoportban végzett munka                            25%

            - egyéni munka benyújtása/prezentálása                                                        25%

 

Kötelező irodalom:

Az oktató által belső használatra összeállított német nyelvű jegyzet.

Ajánlott irodalom:

            Csapóné Horváth Andrea-Kis Zita Margit (2009): Zu Ihren Diensten. Lehrwerk für Studierende und Berufstätige im Bereich Gastgewerbe und Hotellerie. Győr: Varietas Bt. Kiadó. 224 p.

Becze Ákosné (2004): Vendéglátás, idegenforgalom – gyakorlókönyv. Budapest: KITEX

B. Zuba Mariann, Karácsonyi László Tamás, Kovács Krisztina, Révné Lőrinc Anna (2007): Tourismus hin und zurück – Felkészítő- és gyakorlókönyv a német szakmai nyelvvizsgákra . Budapest: KITEX

Mekis Zsuzsanna–Szőke Andrea (2005): Wirtschaftsdeutsch für Tourismus und Gastgewerbe

I-II., Felkészítő könyv a német idegenforgalmi és vendéglátóipari szakmai nyelvvizsgára.Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

 

 


Tantárgyprogram az Idegenforgalmi szaknyelv II/3. tantárgyhoz

 

Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Tantárgyfelelős: Dr. Csendes Ferenc

Oktató: Horváth Viktorné

 

Óraszám: heti 6 óra

Számonkérés módja: folyamatos számonkérés

 

Tantárgykód: ANITVA 1224_02

A tantárgy tartalmi elemeinek és a félévi munkamenet heti lebontása:

1. hét

Einführung − Hotellerie

2. hét

Hotelarten – Geschichte der Branche

3. hét

Struktur des Hotels − Hotelarten

4. hét

Tätigkeitsbereiche im Hotel

5. hét

Schriftliche Kommunikation im Hotel

6. hét

Ungarns Hotels

7 hét

Marketingtätigkeit in der Hotellerie

8. hét

Mündliche Kommunikation im Bereich Hotellerie

9. hét

Zusammenfassen der obigen Themen − Klausur I.

10. hét

Umweltverträgliche Hotellerie

11. hét

Präsentationen

12. hét

Prüfungstraining – Schriftlicher Teil I.

13. hét

Prüfungstraining –Schriftlicher Teil II.  Klausur II.

14. hét

Mündliche Abfrage

 


Aláírás feltétele:

            - az órákon való rendszeres és aktív részvétel (hiányzásokra az egyetem előírásai vonatkoznak), illetve a tanár által előírt követelmények teljesítése

            Követelmény:

- két zárthelyi dolgozat sikeres (min. 60%) megírása

            - csoportos és/vagy önálló felkészülésen, kutatáson alapuló feladatok (beszámoló,             prezentáció) teljesítése

 

Az értékelés százalékos megoszlása:

            - zárthelyi dolgozatok                                                                        50%

            - szemináriumi munka, csoportban végzett munka                            25%

            - egyéni munka benyújtása/prezentálása                                                        25%

 

Kötelező irodalom:

Az oktató által belső használatra összeállított német nyelvű jegyzet.

Ajánlott irodalom:

            Csapóné Horváth Andrea-Kis Zita Margit (2009): Zu Ihren Diensten. Lehrwerk für Studierende und Berufstätige im Bereich Gastgewerbe und Hotellerie. Győr: Varietas Bt. Kiadó. 224 p.

Becze Ákosné (2004): Vendéglátás, idegenforgalom – gyakorlókönyv. Budapest: KITEX

B. Zuba Mariann, Karácsonyi László Tamás, Kovács Krisztina, Révné Lőrinc Anna (2007): Tourismus hin und zurück – Felkészítő- és gyakorlókönyv a német szakmai nyelvvizsgákra . Budapest: KITEX

Mekis Zsuzsanna–Szőke Andrea (2005): Wirtschaftsdeutsch für Tourismus und Gastgewerbe

I-II., Felkészítő könyv a német idegenforgalmi és vendéglátóipari szakmai nyelvvizsgára.Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

 

FOSZK – Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés

Szakmai idegen nyelv I/1.

KGNB_NOKM001

3 kredit

 

Tematika

1. félév (heti 2 óra)

 

Cél:

Az általános idegen nyelvi tudásra alapozva a szaknyelv tanulása. A szakmai nyelvvizsgák témaköreit alapul véve szakmai ismeretek és szókincs elsajátíttatása különös tekintettel az idegenforgalomra, a szállodaiparra, valamint a legfontosabb gazdasági fogalmakra. A négy fő kompetencia terület fejlesztése szakmai szövegek által történik, miközben a hallgatók elsajátítanak olyan feladat- megoldási stratégiákat, beszédpaneleket és nyelvtani szerkezeteket, amelyek a szakmai kommunikációt megkönnyítik. Szituatív feladatok megoldása során egyéni és társas kompetenciáik is fejlődnek.

 

Tartalom németül:

 

1-3. Über Tourismus (Definition des Tourismus, verschiedene Typen und Formen des Tourismus, Auswirkungen des Tourismus: Vorteile und Nachteile, Umweltschutz und Tourismus; der nachhaltige Tourismus, touristische Infrastruktur, internationale und nationale Tourismus- Organisationen (WTO und Ungarisches Tourismusamt)

 

4-7. Berufe und Tätigkeitsfelder (Berufe im Tourismusbereich: Tätigkeiten, die  spezielle Qualifikationen verlangen; Fähigkeiten und Fertigkeiten in touristischen Berufen, Kommunikation im Reisebüro)

 

8-13. Unterkunft und Verpflegung (Beherbergungstypen, Dienstleistungen eines Hotels, die tägliche Arbeit und Organisation eines Hotels, Hoteltypen, Klassifikation, Dienstleistungen und Einrichtungen eines Hotels; Faktoren, die zur erfolgreichen Leitung eines Hotels beitragen; das Hotelpersonal, Programmangebot eines Hotels, Kommunikation im Hotel)

 

14. Infrastruktur und Verkehr (Verkehrsmittel und ihre Rolle im Tourismus, Eisenbahnnetz und Straßenverkehr in Ungarn, die Einflüsse von 9/11 und des internationalen Terrorismus im Flugverkehr, Flugverkehr und Billigfluggesellschaften in Ungarn und in Europa, Schiffreisen und Kreuzfahrten)

 

Értékelés:

A kurzus évközi jeggyel zárul. A jegy megszerzéséhez szükséges elemek:

 

 • egy zárthelyi dolgozat
 • egy szóbeli beszámoló vagy prezentáció
 • legfeljebb két röpdolgozat vagy rövid szóbeli felelet
 • két szövegalkotási feladat írásban, amely lehet beszámoló (150-200 szó), levél (150-200 szó) vagy terepgyakorlati beszámoló (szempontokra adott válaszok, min. két hét elkészítési idő, 250-500 szó)

A kurzus oktatójának joga dönteni a számonkérés típusáról és a gyakorlati jegyen belüli részarányáról, és azt kötelessége a hallgatókkal a félév elején közölni.

 Német nyelvtani alapozó 1.

 

Tematika

1. félév (heti 2 óra)

 

Cél: a tantárgy célja, hogy a különböző szakokról érkező és német nyelvből eltérő nyelvi szinten levő hallgatókat megtámogassa nyelvtanulásukban. A négy fő kompetencia-terület (írott és hallott szöveg értése, beszéd- és íráskészség) fejlesztéséhez elengedhetetlenek a nyelvhelyességi ismeretek és azok alkalmazása. A kurzus változatos, a szókincset és a szövegértést is fejlesztő feladatok által igyekszik az alapvető nyelvtani tudnivalókat megértetni és begyakoroltatni a kezdő (A1 szinten levő) hallgatókkal. A magasabb nyelvi szinteken tartó hallgatók számára rendszerezést, gyakorlási lehetőséget kínál.

 

Tartalom:

 1. A főnév neme, ragozása két- és háromalakú determinánsokkal, gyenge főnevek
 2. Az ige ragozása jelen időben (szabályos, tőhangváltós és rendhagyó igék), felszólító mód
 3. A szórend
 4. Az igekötős igék
 5. A személyes névmás és a birtokos névmás
 6. Zárthelyi dolgozat
 7. Az elöljárószavak
 8. A számok és az idő kifejezése
 9. A módbeli segédigék (alapjelentés, ragozás)
 10. A tagadás
 11. A múlt idő
 12. A jövő idő
 13. Kötőszavak, páros kötőszavak
 14. Zárthelyi dolgozat

Értékelés:

A kurzus évközi jeggyel zárul. A jegy megszerzéséhez szükséges elemek:

 

 • két zárthelyi dolgozat (50%)
 • legfeljebb négy rövid írásbeli számonkérés (20%)
 • aktív órai részvétel (30%)

 Sporttudományi szaknyelv I.

ANTSRC9029

Óraszám: heti 2

 

Cél:

A tantárgy célja a szakmai idegen nyelvi alapozás. A hallgatók által magyar nyelven tanult tantárgyak (élettan, mentálhigiéné, rekreációs edzéstan stb.) ismeretanyagára építve szakmai szövegek, ábrák és feladatok által igyekszik a hallgatók idegen nyelvi tudásszintjéhez alkalmazkodva elsősorban gyakorlati tudást adni, amely által a hallgatók képessé kell, hogy váljanak egyszerű szakmai beszélgetések lebonyolítására, egyszerűbb szakmai szövegek tartalmának megértésére. A négy fő kompetencia- terület közül kiemelt szerepet kap a szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. Fontos olyan feladatmegoldási stratégiák elsajátítása, amelyek a szóbeli kommunikációban nélkülözhetetlenek. Különös hangsúly esik a szakmai élet beszédhelyzeteinek megoldására, az azt megkönnyítő beszédpanelek és nyelvtani szerkezetek megtanulására. A használható nyelvtudás érdekében az idegen nyelvi és szakmai kompetenciák fejlesztése mellett sor kerül egyéni és a társas kompetenciák fejlesztésére is (pl. helyzetfelismerés, rugalmasság, döntésképesség).

Tartalom:

 1. Ismerkedés, lexikai és nyelvtani ismétlés (általános nyelv)
 2. Az emberi test felépítése (testrészek, szervek, szervrendszerek)
 3. Az emberi test izomzata
 4. A rekreáció fogalma
 5. A fitnesz fogalma
 6. Az egészséges életmód
 7. Az egészséges táplálkozás
 8. Mozgásformák
 9. Zárthelyi dolgozat
 10. A civilizációs betegségek
 11. A wellness fogalma
 12. Álláspályázat
 13. Összefoglalás
 14. Szóbeli számonkérés

 

Értékelés:

Aktív órai munka (25%), a félév során 1 zárthelyi dolgozat vagy terepgyakorlati beszámoló (25%) és egy szóbeli beszámoló (50%) a félév végén.

 

 

Idegen Nyelvi Oktatási Központ Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00